بازرسی : فرآیند نظارت بر تولید، بسته بندی، حمل و توزیع کالا می باشد که شرکت بازرسی به فراخور درخواست مشتری می تواند به عنوان شخص ثالث بر هر یک از مراحل نظارت کند.
مجموعه بازرسی، آزمایشگاهی بهساز با عرضه خدمات بازرسی کیفیت، کمیت، نشان و علامت گذاری، بسته بندی و نظارت بر بارگیری در کشور مبدا یا مقصد به کارفرما این اطمینان را میدهد که کالا مطابق با استانداردها ، قرارداد و یا موارد مربوطه دراعتبار اسنادی می باشد.

 • شرح برخی انواع خدمات بازرسی
 • 1-1- بازرسی پیش از حمل:

  بازرسی کمی و کیفی کالا به صورت چشمی/ ظاهری/ فیزیکی و تصادفی در بندر حمل، کارخانه ، انبار فروشنده/ تامین کننده.

 • 1-2- بازرسی پس از حمل:

  بازرسی کمی و کیفی کالا به صورت چشمی/ ظاهری/ فیزیکی و تصادفی در بندر تخلیه کالا.

 • 2- بازرسی انطباق کالا

  این نوع بازرسی شامل کالاهای مشمول استاندارد اجباری می باشد که براساس الزامات ملی و بین المللی نسبت به نمونه گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه اقدام می گردد. در این نوع بازرسی، انجام بازرسی نوع اول (فیزیکی- ظاهری- تصادفی) نیز الزامی است.

 • انواع خدمات بازرسی
 • بازرسی قبل از حمل کالا PSI
 • بازرسی COI
 • تائید ارزش پروفرما و اصالت فروشنده
 • بازبینی مدارک و نتایج آزمون
 • بازرسی علامت گذاری و بسته بندی کالا
 • نمونه برداری و نظارت بر آزمون
 • بررسی تعداد بسته ها و تطابق آن با مقدار قرارداد
 • بازرسی فنی
 • بازرسی حین تولید
 • نظارت بر بارگیری و بازرسی مناسب بودن شرایط کالا برای حمل
 • بازرسی جابه جایی کالا از کشتی به کشتی دیگر
 • بررسی تمیز بودن انبار کشتی
 • درفت سوروی