شرح کلی

نخ یک کالای واسطه ی نساجی است که در سیستم های مختلف ریسندگی تولید میگردد. اطمینان از کیفیت نخ تولید شده، متضمن تولید محصولی با کارایی مورد نظر میباشد. کنترل کیفیت نخ از طریق اندازه گیری و تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی نخ امکان پذیر است. این مشخصات بسته به نوع نخ شامل تعداد الیاف در سطح مقطع، سیستم ریسندگی، نمره نخ، تاب نخ، استحکام کششی، ازدیاد طول، میزان روغن و مواد افزودنی، میزان جم شدگی در هوای داغ و … میباشد.
برخی از آزمون های نخ مطابق با استاندارد ملی ایران که در آزمایشگاه بهساز صورت میپذیرد به شرح ذیل است.

شرح کلی

الیاف مواد اولیه کالای نساجی است. بسیاری از خواص نهایی منسوجات به مشخصات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی این ماده اولیه بستگی دارد. در یک تقسیم بندی کلی الیاف در دو دسته طبیعی و مصنوعی قرار می گیرند. اندازه گیری و تعیین مشخصاتی از الیاف مانند طول و توزیع طول، قطر، موج لیف، ظرافت، تنش مخصوص، ازدیاد طول تا پارگی الیاف و … در پیش بینی رفتار نهایی منسوج بسته به مورد مصرف آن ضروری به نظر می رسد.
برخی از آزمون های الیاف مطابق با استاندارد ملی ایران که در آزمایشگاه بهساز صورت می پذیرد به شرح ذیل است.

OPU

 • تعیین درصد روغن و افزودنی های تجاری الیاف

میکروسکوپ نوری

 • تعیین قطر الیاف
 • شکل سطح مقطع الیاف
 • آزمون های شناسایی الیاف

دستگاه آزمون خواص کششی الیاف

 • اندازه گیری نیرو و ازدیاد طول تا حد پارگی تک لیف

تاب سنج

 • اندازه گیری مقدار و جهت تاب انواع نخ تک لا یا چندلا

کلاف پیچ

 • تعیین نمره نخ

دستگاه آزمون خواص کششی نخ

 • اندازه گیری نیرو و ازدیاد طول تا حد پارگی و سایر خواص کششی نخ

آون

 • ایجاد حرارت همراه با گردش هوا

کابین شرایط محیطی

 • ایجاد دما و رطوبت مورد نیاز جهت انجام آزمون

ثبات شستشویی

 • تعیین درجه ثبات رنگ نخ در برابر شستشو