بروزسانی سایت شرکت آزمایشگاهی، پژوهشی بهساز

در راستای برقراری ارتباط بهتر با مخاطبان و مشتریان و همچنین شناخت بهتر توانایی های مجموعه، سایت شرکت بروزرسانی گردید.